Ефциметрин10 ЕК

Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу неприятелите по лозя, овощни, житни, картофи и рапица, прилаган като продукт за растителна защита.
Прилаган като биоциден препарат за борба с летящи и пълзящи насекоми, в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажба на храни, обекти с обществено предназначение (хотели, училища, детски градини и др.), ветеринарни обекти, включително обекти за събиране, настаняване, отглеждане и транспортиране на животни и други.